กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุปราณี เจริญศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวมนต์ทิวา นามบุญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางปิยมาศ สานนท์
เลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพ