กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุปราณี เจริญศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวมนต์ทิวา นามบุญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสลีลา ผกาสิทธิ์

นางสาวปิยนุช รักพงศ์

นายอิทธิพล บุญหล้า

นายสถิตย์ บุญสอน

นายสุวิทย์ วิลัยแก้ว

นางภาวิณี รัตนวัน

นางปิยมาศ สานนท์
เลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี