คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก จันทะโชติ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันทิมา งามวงศ์
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา ยอดสุข
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายเจนธศักดิ์ สาระบูรณ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายสัณหณัฐ สมใจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรายุทธ แจ่มจ่าย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ สิมวงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์สิทธิ์ สนธิไชย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายประภวิษณ์ แก้วประจุ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉริยาภรณ์ วงศ์ศิริ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาจรีย์ เลหะวาณิชย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐนิชา ทองทั่ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5